Asbest- en sloopinventarisatie

Contacteer ons

Translab laboratorium

T.e.c. nv.
Oeverstraat 21
9160 Lokeren

info@translab.be
09 369 38 37

Btw: BE 0465 337 209

Asbest- en sloopinventarisatie

1. Asbestinventarisatie

Door de wetgeving van 16.3.2006 is de asbestinventaris een absolute verplichting voor alle werkgevers.

Ook dient deze asbestinventaris jaarlijks bijgewerkt te worden door een deskundige inzake. Dezelfde wetgeving van 16/03/2006 verplicht ook tot  een beheersprogramma ingeval van risico op asbestvezelverspreiding.

De asbestinventaris verstrekt volgende belangrijke informatie:

 • Waar, in welke materialen en in welke vorm er asbest aanwezig is.
 • Welke materialen een acuut risico vormen op asbestvezelverspreiding.
 • Welke maatregelen dienen genomen te worden om het risico te beheersen.
 • Risico evaluatie (bepaling risico aan mogelijk verhoogd asbestvezelgehalte).
 • Methodologie.
 • Beheersprogramma.
 • Aanbevolen wijze van verwijdering.
 • Informatie aangaande asbest en richtlijnen inzake verwijdering.
 • Is tevens een belangrijke bron van informatie, brengt u op de hoogte van de te nemen acties, maakt u meer vertrouwd met de materie asbest en de risico’s inzake.
 • De asbestinventaris is in kleur en wordt in meerdere exemplaren verstrekt.

Inventarisatie is te onderscheiden in Visuele inspectie of de Destructieve inspectie.

Visuele Inspectie
Hierbij worden geen destructieve handelingen gesteld, zoals het openbreken van valse wanden e.d., om de aanwezigheid van asbest aan te tonen.

Visuele en destructieve Inspectie
Hierbij worden wel destructieve handelingen gesteld, zoals het openbreken van valse wanden e.d., om de aanwezigheid van asbest aan te tonen.
Ingeval van destructieve inventarisatie dienen wij op voorhand en voorgaand aan de inventarisatie schriftelijk te worden geïnformeerd over de exacte locatie van deze valse wanden, wij kunnen deze immers niet met zekerheid opsporen.

Veiligheidscoördinatie en asbestinventarisatie
Voor verantwoordelijken op een werf is de asbestinventaris een onontbeerlijk hulpmiddel voor de veiligheidscoördinatie.
De asbestinventaris is wettelijk verplicht voor alle gebouwen en werkplaatsen en dit voor elk bedrijf en instelling dat personeel te werk stelt.

Asbestinventarisatie is wettelijk verplicht voor elk pand dat voorwerp is van een belangrijke sanering, en in bijzonder van ingrijpende verbouwingen, vooral voorgaand aan de sloop.
Deze asbestinventarisatie stelt bouwheer en architect in staat om een degelijke en sluitende planning te maken en conform te werken ten aanzien van de wettelijke verplichting om alle asbestmaterialen uit een onroerend goed te laten saneren.

Mede op basis van de bekomen informatie uit de asbestinventaris kan de werkgever een betere risicobeoordeling maken betreffende het risico op asbestvezelbesmetting.

Men kan op basis van de informatie die verzameld werd in een asbestinventarisatie een degelijke planning opstellen. Ook kan dan met meer inzicht een prijsvraag gelanceerd worden gericht aan officieel erkende asbestverwijderingsbedrijven, waarvoor een degelijke inventaris behulpzaam is voor het opstellen van een offerte voor verwijdering of sanering. Onze asbestinventarissen bevatten de informatie die de werkgever in staat stelt om de stand van zaken te begrijpen of de noodzaak van een eventuele asbestsanering af te wegen.

Een standaard asbestinventarisatie omvat

 • Visuele en waar mogelijk, destructieve inspectie van de te onderzoeken gebouwen en aangelanden.
 •  Staalname (indien mogelijk) van asbestverdachte materialen en toepassingen.
 • Analyse van de asbestverdachte materialen m.b.v. polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring.
 • Foto verslaggeving van asbesttoepassingen en algemene overzichten op de onderzochte plaatsen.
 • De redactie tot de volledige inventarisatie, verplaatsingen en opstellen elektronisch dossier.
 • Opgenomen in de verslaggeving is het opstellen van een beheersprogramma voor de asbestinventaris.

De bekomen asbestinventarisatie, aangevuld met het beheersprogramma kan aangewend worden om u in regel te stellen met het Koninklijk Besluit van 16/03/2006 dat het opmaken van een asbestinventaris verplicht.

Bij tewerkstelling van personen, onderaannemers, e.d. is het opmaken van een asbestinventaris verplicht, om de blootstelling aan carcinogenen risico’s te kennen, als eveneens beschreven in het K.B van 16/03/2006.

(Deze verplichting bestond al sinds 1991 door het K.B. van 22/07/1991, aangevuld door het M.B. van 22/12/1993 en het KB van 16/03/2006) De asbestinventaris en het beheersprogramma kunnen ook gebruikt worden als hulp bij renovatie en/of sanering van de betrokken locatie.

Wij kunnen steeds het inventarisatierapport afleveren binnen de 20 werkdagen na bestelling en staan steeds tot uw
beschikking om al uw vragen te beantwoorden.

2. Sloopinventarisatie

De houder van een stedenbouwkundige vergunning laat, voor het slopen of ontmantelen van bedrijfsgebouwen en gebouwen die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan het wonen hadden en die een bouwvolume omvatten van meer dan 1000 m3, en voor de toewijzing van de werken tot slopen of ontmantelen, een sloopinventaris afvalstoffen opmaken door een architect of door de opdrachtgever aangestelde deskundige. De houder van de stedenbouwkundige vergunning is verantwoordelijk voor de keuze van een architect of een deskundige die over voldoende kennis beschikt van de afvalstoffen die bij het selectief slopen of ontmantelen zullen vrijkomen en die de hoeveelheden van deze afvalstoffen kan inschatten.
De sloopinventaris afvalstoffen omvat de identificatie van de werf met daaraan gekoppeld alle afvalstoffen die zullen vrijkomen. Per afvalstof wordt de benaming, de bijhorende code uit bijlage 1.2.1.B, de vermoedelijke hoeveelheid uitgedrukt in kubieke meter of in ton, de plaats binnen het gebouw waar de afvalstof voorkomt en ook de verschijningsvorm aangeduid.

Een model van sloopinventaris afvalstoffen bij sloop- en ontmantelingswerken wordt door de OVAM ter beschikking gesteld.
Vooraleer de werken tot slopen of ontmantelen toegewezen worden, wordt de ingevulde sloopinventaris afvalstoffen aan de uitvoerder van de sloop- of ontmantelingswerken en de veiligheidscoördinator overgemaakt.
De architect of de door de opdrachtgever aangestelde deskundige volgt de afvalstoffentransporten op, stuurt deze zo nodig bij en houdt een kopie van de transportdocumenten bij. De kopieën van de transportdocumenten en de aanvaardingsbonnen van de afgevoerde afvalstoffen worden voor de oplevering van de sloop- of ontmantelingswerken aan de houder van de stedenbouwkundige vergunning bezorgd. De houder van de stedenbouwkundige vergunning houdt de transportdocumenten en de aanvaardingsbonnen gedurende een periode van vijf jaar bij.

Een standaard sloopinventaris omvat

 • Visuele inspectie van de te onderzoeken gebouwen.
 • Inventarisatie volgens Eural-code in geschatte meetstaaf.
 • Redactie en rapportering in digitaal formaat met een toelichting bij het type.

De sloopinventaris kan eveneens gebruikt worden als hulp bij renovatie en/of sanering van de betrokken locaties. Indien er bijkomende analyses nodig zijn voor de sloopinventarisatie, dit ter identificatie van al dan niet gevaarlijke stoffen in de aanwezige producten materialen en/of afvalstoffen, dan worden deze bijkomende analyses en kosten eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever, de eventuele bijkomende analyses zijn hierbij niet inbegrepen in de opgegeven prijs.

Wij kunnen steeds het inventarisatierapport afleveren binnen de 20 werkdagen na bestelling en staan steeds tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden en zien uw order met belangstelling tegemoet.

Lees hier de volledige tekst van het Koninklijk Besluit van 16/03/2006.