Asbest in de media

Asbest in de media

Roermond 16 december 2014

“Ramp in Roermond kon zich evengoed in België voordoen”

Tino Braeckman, Laboratory Director van lucht- en asbestlabo Translab, over een gebrek aan bewustmaking rond asbest.

In het Nederlandse Roermond, op zo een twintig kilometer van Maaseik, brak dinsdagavond een grote brand uit die twee loodsen met plezierjachten in brand zette. Een enorme hoeveelheid asbest kwam vrij uit het dak en verspreidde zich in geen tijd over de binnenstad. Op verschillende plaatsen mochten mensen niet naar buiten, straten en winkels werden afgesloten.

“Het had evengoed in België kunnen gebeuren”, stelt Tino Braeckman, Laboratory Director van het lucht- en asbestlabo Translab. Volgens Braeckman staan er nog zeer veel oude loodsen in ons land met asbesthoudende golfplaten als dakbedekking.

Translab geeft ondersteuning bij dit soort calamiteiten en werd enkele jaren geleden aangesteld als specialist ter zake bij een gelijkaardig voorval: een uitgebrande kaarsenfabriek in Herentals. “De brokstukken lagen verspreid over de aanpalende percelen. Translab is toen ter plekke onder meer de luchtmetingen gaan uitvoeren (asbestvezelconcentratie in de lucht). Nadien onderzochten we hoe ver en hoe zwaar de contaminatie ging.”

“In Roermond hadden ze nog geluk met de weersomstandigheden”, merkt Braeckman op. “De regen en de wind zorgden ervoor dat de asbestdeeltjes niet te lang in de lucht bleven hangen. Toch lagen de deeltjes meteen verspreid, tot in de winkelstraten met het gekende gevolg.”

BEWUSTMAKING
Het grote probleem ligt volgens Braeckman bij de bewustmaking omtrent de schade die asbest kan aanrichten. Het is immers wetenschappelijk bewezen dat zich bij een besmetting bepaalde kankers kunnen ontwikkelen. De latentietijd voor de ontwikkeling van bepaalde kankers ligt tussen tien tot twintig jaar na het oplopen van een asbestbesmetting.
Een asbestinventarisatie is sinds 2006 voor elke werkgever/ bedrijf een wettelijke verplichting. Maar een verplichting voor particulieren is er nog niet. “Meer en meer notarissen beginnen daar gelukkig op te letten. Maar het is ook aan de koper om hier bij de aankoop van een woning goed op te letten”, geeft Tino Braeckman als goede raad mee.

Translab is lid van ABO-Group, dat samen met de overheid het asbestprobleem in België aanpakt.

 

Translab 12.8.2005

Ziekten ingevolge asbestvezelbesmetting zijn in hoofdzaak toe te schrijven aan eerdere en vroegere blootstelling aan aanzienlijke concentraties van in lucht zwevende asbestvezels gedurende langere tijd.
De voornaamste groep van deze slachtoffers is te vinden onder de arbeiders welke gedurende zeer lange tijd tewerkgesteld waren in bedrijven welke asbesthoudende producten produceerden.
Deze productie nam in België een einde in het laatste kwartaal van 1998, ingevolge een totaalverbod op productie en verhandeling van asbest en asbesthoudende producten, asbestverbod 1998.

Eternit verzweeg gevaren van asbest
Het Nieuwsblad 30.7.2005

Schadeclaims tegen het voormalige asbestbedrijf Eternit maken meer kans omdat dochterfirma’s al vele jaren wisten van de gevaren van asbest.
Dat zegt een Nederlandse advocaat en asbestexpert. Hij deed twee jaar onderzoek naar het Belgisch-Zwitserse conglomeraat Eternit.

Eternit heeft altijd volgehouden dat alle bedrijven met die naam onafhankelijk van elkaar opereerden en de gevaren van asbest pas in de jaren zeventig bekend werden. Het bedrijf kende echter al in de jaren dertig de problemen met asbest in Engeland, beweert Ruers.

Volgens Britse prognoses zullen tussen 1995 en 2029 in West-Europa 250.000 mensen overlijden aan een kanker veroorzaakt door besmetting met asbestvezels.

Verdere informatie…

 • De kans op ziekten ingevolge asbest is heden zéér drastisch verminderd; bij een goede aanwending van PBM (Persoonlijk Beschermingsmaterialen) is de kans op ziekte ingevolge asbestvezelbesmetting zéér gering, zelfs bij arbeiders die er beroepsmatig mee in aanraking komen.
  Dit dankzij het verbod van 1998 op productie, verhandeling van asbest, asbestverbod 1998 Lees meer…
 • De verplichting om PBM (Persoonlijke Beschermingsmaterialen ) ter beschikking te stellen van
  arbeiders welke in aanraking komen met asbest ( beroepsmatig ) , deze groep wordt sterk
  beschermd doormiddels van bepalingen in het ARAB meerbepaald art. 148 decies … (et al),
  mede door recente nieuwe wetgeving van K.B. 16.3.2006 welke meer bescherming biedt aan de werknemers
  tegen het gevaar van asbest, controle op naleving van deze wetgeing wordt uitgevoerd door het FOD WASO.
 • De arbeiders van asbestverwijderende bedrijven hebben zeer goede PBM ( Persoonlijk Bescherming
  Materiaal ) tevens degelijke decontaminatie units, in dewelke arbeiders van asbestverwijderende
  bedrijven zich kunnen reinigen / zich onstmetten / zich decontamineren na asbestwerkzaamheden.
 • Asbestverwijdering van niet hechtgebonden ( losgebonden ) asbest is op heden in hoofdzaak enkel nog toegestaan door erkende en gespecialiseerde asbestverwijderende bedrijven, deze bedrijven passen strikte procedures toe teneinde besmetting met asbestvezels te voorkomen, deze bedrijven beschikken over professionele materialen welke deze besmettingen voorkomen /beperken, en tevens beschikken zij over goed opgeleid personeel
 • De FOD Federale Overheids Diensten Tewerkstelling en Arbeid zien toe op een strikte naleving van de wettelijke voorschriften inzake, middels advies over werkmethodes, milieuvergunningen voor het verwijderen van asbest, en frequente controles op de werkvloer.
 • Doorgaans wordt elke site, werf, of plaats waar asbest verwijderd wordt, bezocht door een gespecialiseerde arbeidsgeneesheer van het Federaal Ministerie Tewerkstelling en Arbeid.
 • Werven waar asbest verwijderd wordt gedurende langere tijd, worden frequent bezocht door FOD
 • De grootste groep welke op heden nog risico’s loops zijn personen welke blootstaan aan asbestvezels zonder afdoende bescherming, men kan daarbij denken aan personen welke verwijdering uitvoeren van asbest op niet wettelijke wijze, ook werkgevers / werknemers welke zich niet houden aan voorgeschreven wettelijke verplichtingen, (hoofdzakelijk C.V. installateurs, afbraak en sloopwerken, renovatiewerken, verwijdering asbesthoudende vinyltegels enz..)
 • Er wordt op grote schaal Asbesthoudende Buisisolatie verwijderd van CENTRALE VERWARMING en andere stookinstallaties, zie hoe het moet,.. verwijdering asbesthoudende buisisolatie C.V. enz… lees meer…
 • Tevens doe het zelvers welke asbesthoudende materialen op onzorgvuldige wijze bewerken.
 • Tevens personen welke werken hetzij wonen in een woning / gebouw alwaar er een risico is aan asbestvezelbesmetting. asbestinventarisatie lees meer …
 • Belangrijke bron aan asbestvezelbesmetting welke zwaar onderkend wordt is de ontmossing van asbesthoudende dakbedekkingen ( asbest-leien, golfplaten en andere … ) zie ontmossing lees meer …
 • De wetgever verplicht sinds 1991 elke werkgever, elk bedrijf (ongeacht hun grootte), instellingen, waar een tewerkstelling is …) om een asbestinventaris op te stellen / te laten opstellen, waarin alle asbesthoudende materialen zijn opgenomen, mede een beheersprogramma, enz …
 • Deze asbestinventaris moet volledig en sluitend zijn, en dient jaarlijks te worden nagezien en bijgewerkt.
 • Deze asbestinventaris is ter beschikking te stellen van het KVG ( comité Veiligheid en Gezondheid ) van het bedrijf, tevens voor te leggen aan de inspectiediensten welke bedrijven controleren.